MAGISTRLIK DISSERTASIYASI USTIDAGI ISHNING PROSESSUAL TUZILMASI

1 - bosqich Tadqiqotni o’tkazishga tayyorgarlik: yo’nalish olish va muammolarni belgilash

Magistrant amallarining izchilligi

 • Obyekt sohasini, obyektni, tadqiqot predmetini belgilaydi.
 • Mavzuni, muammoni tanlaydi va ifodalaydi, ularning dolzarbligini asoslaydi.
 • Ilmiy adabiyotlarni o’rganadi va mavzuni aniqlashtiradi.
 • Farazni (gipotezani) ifodalaydi.
 • Tadqiqot maqsadlari va vazifalarini ifodalaydi.
   

2 - bosqich Tadqiqot uslublarining belgilanishi. Rejalashtirish

Magistrant amallarining izchilligi

 • Tadqiqot uslublari, uslubiyotini tanlaydi va asoslaydi.
 • Tadqiqot mavzuining chegaralarini belgilaydi.
 • Tadqiqotning o’tkazilishini rejalashtiradi.
   

3 - bosqich Tadqiqotning o’tkazilishi

Magistrant amallarining izchilligi

 • Tadqiqot materiallarini yig’adi, eksperimentni qo’yadi va o’tkazadi.
 • Materiallarni bir tizimga soladi va ishlaydi.
 • Ma’lumotlarni umumlashtiradi, tahlil qiladi, talqin etadi, xulosalar chiqaradi.
 • Tadqiqot jarayonida olgan o’z xulosalarini ilgari mavjud bo’lgan bilimlar va ma’lumotlarga solishtiradi
   

4 - bosqich Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirish

Magistrant amallarining izchilligi

 • Magistrlik dissertasiyasi tuzilmasi va rasmiylashtirilishiga qo’yilgan talablarga muvofiq ravishda shunday dissertasiyani yozadi
   

5 - bosqich Tadqiqot natijalarining taqdimoti va himoyasi

Magistrant amallarining izchilligi

 • Formal talablarga muvofiq ravishda o’z ishini taqdim etadi.

MUNDARIJA