TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINING PROSESSUAL TUZILMASI

Yo’nalish olish - tadqiqotni amalga oshirishning predmetli sohasini ajratish.

Muammolarni belgilash – muammoni – hozirgi vaqtda javobi bo’lmagan aniq masalani aniqlash va idrok etish; tadqiqot maqsadini qo’yish.

Uslublarni belgilash - tadqiqot uslublari, uslubiyotlarini tanlash va asoslash.

Tadqiqot chegaralarini aniqlash va tadqiqot materiallarini tanlash tamoyilini belgilash.

Rejalashtirish – tadqiqotning izchil vazifalarini ifodalash; tadqiqotni o’tkazish uchun amallar izchilligini taqsimlash.

Material yig’ish yoki eksperiment o’tkazish - empirik materialni yig’ish; eksperimentni qo’yish va o’tkazish; olingan ma’lumotlarni dastlabki tizimga keltirish.

Tahlil – ma’lumotlarning umumlashtirilishi, qiyoslanishi, tahlil etilishi, talqin qilinishi.

Refleksiya – o’zining xulosalarini olingan xulosalarga, tadqiqotni o’tkazish jarayoni, ilgari mavjud bo’lgan bilimlar va
ma’lumotlarga muqoyasa qilish.

MUNDARIJA